„Najładniejsza Kartka świąteczna z Mrówką”REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Najładniejsza Kartka Świąteczna z Mrówką”


§1

Organizator konkursu


1. Organizatorem konkursu o nazwie „Najładniejsza Kartka Świąteczna z Mrówką” jest Market
Budowlany MRÓWKA w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Adres organizatora: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 94
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.


§2

Założenia organizacyjne


1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci do lat 12, które do dnia 2 grudnia 2021 r. przedłożą pracę
konkursową w Dziale Obsługi Klienta Marketu Budowlanego MRÓWKA w Ostrowi Mazowieckiej, których
Rodzic lub prawny Opiekun podpisze oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie. Załącznik
nr 1 do Regulaminu.
2. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce „Najładniejsza Kartka
Świąteczna z Mrówką”

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,
nieprzedstawianymi na innych konkursach.
4. Prace mogą być wykonane w technice: malarstwo, grafika, rysunek oraz techniki mieszane -
płaskie.

5. Do każdej pracy powinien zostać dołączony podpisany Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy
prac. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.
7. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
8. Za kryteria oceny przyjmuje się zgodność z tematyką, estetykę pracy i oryginalność.


§ 3

Ogłoszenie wyników konkursu


1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 3 grudnia 2021 r. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną
powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.
2. Komisja konkursowa przyzna nagrody indywidualne za pierwsze trzy miejsca.

I miejsce: Konsola Xbox
II miejsce: Głośnik bezprzewodowy JBL
III miejsce: Gra Planszowa

3. Prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronach internetowych:
https://www.mrowkaostrow.pl oraz https://www.facebook.com/mrowkaostrow/
4. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przepisów RODO.