Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Regulamin korzystania z usługi projektowania z dnia 18.10.2023 („Regulamin”)

W każdy poniedziałek od 10:00 do 15:00

Kontaktowy adres e-mail: ostrow-projekt@psbmrowka.com.pl

1. Regulamin określa zasady korzystania przez klientów Marketu Budowlanego PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka z usługi projektowania (dalej jako: „Usługa”)

2. Usługa obejmuje:

a) wykonanie wizualizacji łazienki (dalej jako: „Wizualizacja”), zgodnie z pkt 12, 13 i 14 Regulaminu;

b) wykonanie drobnych poprawek do Wizualizacji, zgodnie z pkt 15 Regulaminu;

c) przygotowanie wyceny materiałów dostępnych w sklepie Market PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka, zgodnie z pkt 16 Regulaminu.

3. Wizualizacja wykonywana jest po uprzednim umówieniu terminu i wpłacie zadatku, w Markecie PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka.

4. W ramach usługi projektowania Klientowi przysługuje jedno Spotkanie z Projektantką. Czas trwania Spotkania wynosi maksymalnie 120 minut.

5. Klient jest zobowiązany do terminowego pojawienia się w sklepie celem realizacji usługi projektowania. W przypadku spóźnienia się Klienta, czas trwania Spotkania ulega przedłużeniu, jedynie w miarę możliwości po stronie marketu PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka

6. Klient jest zobowiązany do poinformowania Marketu PSB Mrówka o chęci odwołania umówionego Spotkania lub zmiany jego terminu w terminie co najmniej 12 godzin przed umówionym Spotkaniem. Odwołane Spotkanie odbywa się w innym terminie, ustalonym z Klientem.

7. Market PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka zastrzega sobie prawo do odwołania umówionego Spotkania w przypadku spóźnienia się przez Klienta przekraczającego 15 minut. Odwołane Spotkanie odbywa się w innym terminie, ustalonym z Klientem.

8. W związku z brakiem wykorzystania całego wymiaru czasu umówionego Spotkania, określonego w ust. 3 powyżej, z przyczyn nieleżących po Stronie Marketu PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka, Klientowi nie przysługuje możliwość umówienia terminu następnego Spotkania w wymiarze odpowiadającym niewykorzystanemu czasowi. W niniejszej sytuacji nie przysługuje również zwrot opłaconej ceny Usługi projektowania.

9. Warunkiem skorzystania z Usługi jest wpłacanie zadatku na poczet ceny zakupu towaru, użytego w Wizualizacji. Zadatek wynosi 250 zł. Klient dokonuje płatności zadatku w kasie sklepu Market PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka, w którym świadczona ma być Usługa po konsultacji z Projektantem.

10. Zadatek zostaje zwrócony klientowi z chwilą dokonania w sklepie Market PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka, w którym wykonana została Usługa, jednorazowych zakupów za minimalną kwotę 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w terminie do 3 miesięcy od dnia wpłaty zadatku.

11. W przypadku niezrealizowania przez klienta zakupów w wyżej wskazanym 3-miesięcznym terminie, wpłacony zadatek stanowi zapłatę za Usługę.

12. Przed przystąpieniem do Usługi, klient zobowiązuje się do samodzielnego dokonania precyzyjnych pomiarów pomieszczenia, którego dotyczy Wizualizacja. Za błędy w zestawieniu ilości płytek wynikających z niedokładnych wymiarów pomieszczenia dostarczonych przez klienta Market PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka nie odpowiada.

13. Wizualizacja zostaje sporządzona wyłącznie w oparciu o gamę artykułów dostępnych w sklepie Market PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka, jak również tych dostępnych na zamówienie.

14. Na Wizualizację składają się ujęcia pomieszczenia oraz rzut (szkic) pomieszczenia. 

15. W ramach usługi, w ciągu 30 dni od dnia przekazania wizualizacji, Klient może wnieść dwukrotnie niewielkie poprawki, które nie zmienią znacząco projektu,

16. Na podstawie sporządzonej Wizualizacji, Market PSB Mrówka sporządza wycenę, która zawiera orientacyjny koszt materiałów, wskazanych przez klienta i użytych do Wizualizacji. Wycena sporządzana jest w oparciu o ceny obowiązujące w sklepie PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka, w którym świadczona jest Usługa, na dzień sporządzenia Wizualizacji i obowiązują wyłącznie w dniu sporządzenia wyceny. Wycena nie uwzględnia kosztu materiałów pomocniczych, tj. m.in. klejów, gruntów, kosztów robocizny i innych.

17. Wizualizacja stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Market PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka.

18. Z chwilą przekazania klientowi Wizualizacji przez Projektanta, Market PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka udziela klientowi niewyłącznej licencji na realizację Wizualizacji, publiczne udostępnianie

Wizualizacji oraz publiczne udostępnianie fotografii zrealizowanej Wizualizacji.

19. Administratorem danych osobowych jest Market PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka, A.M.INWEST Sp. z o.o. Sp.K., 06-100 Pułtusk, ul. Białowiejska 17c, ostrow-mazowiecka@psbmrowka.com.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: t_jedrek@poczta.onet.pl. we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania projektu łazienki wraz z szacowanym kosztorysem zamówienia oraz pobraniem zadatku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 (dalej: „RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi projektowania. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na jego zlecenie, w tym biurom rachunkowym, współpracującym z Market PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka, Projektantom oraz firmom zajmującym się obsługą programów IT, za pośrednictwem których mogą być wykonywane projekty. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, klient posiada następujące prawa, które może zrealizować wobec Market PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka: a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; b) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.