"Kupuj i wygrywaj"REGULAMIN KONKURSU 

„Kupuj i wygrywaj”


§1

Organizator konkursu


1. Organizatorem konkursu o nazwie „Kupuj i wygrywaj” jest Market Budowlany MRÓWKA Ostrów Mazowiecka.

2. Adres organizatora: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 94

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.


§2

Założenia organizacyjne


1. Konkurs skierowany jest dla Klientów, którzy w dn. 7 maja - 10 czerwca dokonają zakupu i wypełnią Kupon Konkursowy.

2. Kupon Konkursowy można odebrać przy kasie.

4. Każdy Klient może wypełnić tylko jeden kupon.

5. Kupon należy umieścić w wyznaczonym miejscu na terenie Marketu.

6. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

7. Za kryteria oceny przyjmuje się zgodność z tematyką i oryginalność odpowiedzi na zadane w Kuponie pytanie.


§ 3

Ogłoszenie wyników konkursu


1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 11 czerwca 2021 r.

2. Komisja konkursowa przyzna nagrody indywidualne za pierwsze trzy miejsca w kategorii Klient detaliczny oraz za trzy pierwsze miejsca w kategorii Wykonawca. Łącznie Komisja rozdysponuje sześć nagród.

3. Kupony z najciekawszymi odpowiedziami wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronach internetowych:

https://www.mrowkaostrow.pl oraz https://www.facebook.com/mrowkaostrow/

4. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione pisemnie i/lub telefonicznie o wynikach konkursu. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany adres e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.

5. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dokumentu zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie i okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

6. Wypełnienie kuponu jest równoznaczne z akceptacją przepisów RODO.